ЩО ТАКЕ СИСТЕМА КРУГОВОГО ОГЛЯДУ GAZER?

Система 360° - це багатозадачний пристрій,
який виконує функцію кругового огляду, автомобільного відеореєстратора
та обладнання для охоронного відеоспостереження в припаркованому авто.

ЯК ПРАЦЮЄ СИСТЕМА 360° GAZER?

Система кругового огляду складаєть­ся з 4-х відеокамер, встановлених спереду, ззаду та з боків автомобіля, а також спеціаль­ного блоку об­роб­ки, який об'єд­нує відео­сигнал із камер в єдине па­норам­не зобра­ження. Все, що відбувається нав­коло авто­мобіля, відоб­ражається на моні­торі в ра­курсі «вид зверху» в реаль­ному часі, без будь-яких сліпих зон.

БАГАТОЗАДАЧНІСТЬ І ФУНКЦІОНАЛ

Система 360° забезпечує пов­ний контроль пере­шкод в невиди­мих зонах та обстановки нав­коло авто, в рази підви­щуючи безпеку під час руху заднім ходом, пар­кування в обме­женому просторі, повороті та інших манев­рах. Сигнал кожної з чоти­рьох камер запи­сується на micro SD карту або USB-нако­пичувач окремим кана­­лом в циклічному режимі, що дозволяє ви­ко­рис­товувати систему в якості ав­то­мобіль­ного реєстратора. Для здійснення охорон­ного за­пису в при­парко­ваному авто, після вимк­нення дви­гуна сис­тема пере­ходить в режим очі­кування та по­чинає зйом­ку при спра­цьову­ванні дат­чика удару (G-cен­сора), за­пису­ючи ролики три­валістю 2 хв, після чого повер­тається в режим очі­кування.

СИСТЕМА КРУГОВОГО ОГЛЯДУ GAZER В РОБОТІ

ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПОВНИЙ КОНТРОЛЬ ОБСТАНОВКИ

Екран сис­теми по­діля­ється на 2 час­тини: на 1/3 час­тині зо­бра­ження роз­міщена па­норамна ка­ртин­ка «вид звер­ху», 2/3 ча­сти­ни зоб­ражен­ня зай­має кар­тинка з од­нієї з чо­тирьох ка­мер, в залеж­ності від нап­рямку ру­ху ав­томобі­ля. Та­ким чи­ном, при різ­них ма­нев­рах - будь то пар­куван­ня, рух в об­ме­жено­му про­сто­рі або ви­їзд зад­нім хо­дом, ви зав­жди змо­жете оці­ни­ти обста­нов­ку як нав­коло авто­мобі­ля, так і ок­ремо з кож­ної ка­мери в прі­оритет­ній зоні.

ВИКОНУЄ ФУНКЦІЮ ВІДЕОРЕЄСТРАТОРА

Крім основного ре­жи­му ро­бо­ти, сис­тема ви­конує функ­цію 4-х ка­наль­ного авто­мобіль­ного реєст­рато­ра. При цьо­му, запис з кож­ної каме­ри здійс­нюєть­ся окре­мим кана­лом, а сам про­цес ві­део­запису прово­дить­ся без­пе­рерв­но за­вдя­ки функ­ції цик­ліч­ного пере­запи­су. Ро­ли­ки збе­рігають­ся на micro SD карті.

ЗДІЙСНЮЄ ОХОРОННИЙ ЗАПИС У ПРИПАРКОВАНОМУ АВТО

Після ви­микан­ня дви­гуна прист­рій зу­пиняє за­пис і ви­ми­каєть­ся. Як тіль­ки спра­цьовує дат­чик уда­ру (G-cен­сор), сис­тема авто­матич­но вми­каєть­ся та здійс­нює за­пис 2-хви­лин­но­го ві­део­роли­ка, піс­ля чого зно­ву ви­мика­єть­ся. За­писа­ний файл авто­матич­но захи­щений від ви­дален­ня при ци­кліч­ному пере­записі - ви­далити відео­ролик мож­ливо тіль­ки вручну.

ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ КРУГОВОГО ОГЛЯДУ Gazer

Система кругового огляду, Gazer

УЛЬТРАГЕРМЕТИЧНИЙ КОРПУС
ТА ЯКІСНА ОПТИКА

Камери ви­кона­ні в мі­ні­атюр­них ульт­ра­герме­тич­них кор­пусах з абсо­лют­ним пило- та во­лого­захис­том IP67. Це, в поєд­нан­ні з ши­роким тем­пе­ратур­ним ре­жи­мом, за­без­печує ста­біль­ну ро­боту ві­део­камери в най­більш екст­ре­маль­них умо­вах: бруд, пил і не­злі­чен­ні мий­ки під висо­ким тис­ком. Для пе­ре­да­чі якіс­ного ін­фор­матив­ного відео­сигна­лу в будь-який час доби, в тому чис­лі і в пов­ній тем­ряві, всі ка­мери побу­довані на базі чут­ли­вого HD 1/3” сен­сора (720х480) та фор­му­ють зоб­ражен­ня у роз­дільн­ій здат­нос­ті 580 ТВЛ. Мак­сималь­но ши­рокий кут ог­ляду 180° доз­воляє об'єд­нати сиг­нал з ві­део­камер в єди­не па­норам­не зобра­ження, та отри­мати повно­цін­ний кру­говий ог­ляд обстан­овки навко­ло автомобіля.

Система кругового огляду, Gazer

УНІВЕРСАЛЬНІ
ТА ШТАТНІ МОДЕЛІ

Асортимент сис­тем пред­ставле­ний уні­версаль­ною мо­деллю, яка су­міс­на з будь-яким ав­то­мобі­лем, а та­кож штат­ними відео­систе­мами для біль­шос­ті су­час­них ма­рок авто. Штат­на сис­тема кру­гово­го ог­ляду вклю­чає: ка­мери пе­редньо­го та зад­нього ог­ляду – для вста­новлен­ня в ори­гіналь­ні поса­дочні місця авто­мобіля; бічні ка­мери, вбу­дова­ні в час­тини дзер­кал, іден­тичні оригі­наль­ним, та при­значе­ні для вста­новлен­ня за­мість за­водсь­кого ком­понен­та. Сис­теми можуть бути су­місни­ми з оригі­наль­ними мо­ніто­рами від авто­вироб­ника (Range Rover, Mercedes, Jaguar, VW, Audi та ін.), а під­клю­чен­ня здійс­ню­ється за прин­ципом Plug&Play/Pin-to-Pin, без пош­код­жень елект­ро­про­водки автомобіля.

Система кругового огляду, Gazer

ВБУДОВАНИЙ G-CЕНСОР

Система кругово­го огля­ду Gazer осна­щена вбу­дованим 3-х осьо­вим дат­чи­ком при­ско­рення (G-cен­сором), який фік­сує будь-які змі­ни в ха­рак­тері руху авто: різкі приско­рен­ня, галь­муван­ня або уда­ри. Ві­де­ороли­ки, запи­сані в мо­мент спра­цьовуван­ня G-cен­сора, ав­то­матич­но за­хищені від ви­дален­ня при ци­кліч­ному пе­ре­за­писі. Та­ким чи­ном, во­дій може за­лиш­ати­ся впев­не­ним, що всі най­важли­віші ві­део­фай­ли бу­дуть на­дій­но збе­режені.

Система кругового огляду, Gazer

ВСЕ НЕОБХІДНЕ В КОМПЛЕКТІ

Система кру­гового ог­ляду Gazer комп­лекту­єть­ся всім необ­хід­ним для під­клю­чен­ня та по­даль­шої екс­плуата­ції. Стан­дарт­на ком­плек­тація прист­рою вклю­чає в себе 4 універ­сальн­их ві­део­каме­ри, блок уп­равлін­ня та оброб­ки ві­део, набір ка­белів під­клю­чен­­ня, фір­мову кар­ту пам'яті Gazer microSD 16 Гб (Class 10), пульт ди­стан­цій­ного ке­руван­ня та ІЧ приймач.

ЗАЛИШИЛИСЯ ЗАПИТАННЯ?

Дізнайтеся у нас все, що вас цікавить, за телефоном гарячої лінії
0 800 30 15 30 (дзвінки безкоштовні по Україні з усіх телефонів)